Twitter Updates

Maldivian women standing up for their rights. Their vote. Their freedom

 
 
 
 
 
 
 Photo credit @Mauroof Khaleel & Sharaf

You want numbers? - MDP Protest February 24, 2012 (By TeamFaza)

MDP organises rally for women against government (Haveeru video)


Copyright © 2004 & 2012 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibrahimmohd@gmail.com

އިން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްކޮށް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ގޮވާލައި ކޮމަންވެލްތުން ނެރުނު ބަޔާން CMAG


ނުރަސްމީ ތަރުޖަމާ
- ރާއްޖޭގެ ހާލަތާބެހޭގުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕްގެ އާދަޔާ ހިލާފު ސެޝަނެއް މިއަދު ބޭއްވުނެވެ.
- މި މީޓިންގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބާގޯގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސުރުޖްރާތަން ރަމްބަޗަން އެވެ. މި ސެޝަނުގައި އިތުރަށް ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އޮންރަބަލް ޑރ. ދީޕޫ މޮނީ އާއި ކެނެޑާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ޖޯން ބާއިޑް އާއި ޓެލެކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ޖެމެއިކާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ސެނެޓަރ އާނޮލްޑް ޖޭ ނިކޮލަސަން އާއި ސެއެރޮލިއޯންގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އޮންރަބަލް ޖޯސެފް ބީ ދައޫދާ އާއި ޓެންޒޭނިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ބާނާރޑް ކޭ މެމްބެ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހާރިޖީވަޒީރު ޑެނިސް ރިޗާޑްސަން އަދި ވަނުއަޓޫ އިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރޯއި މިކީ އެވެ.
-  ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ބާރު ބަދަލުވެގެން ދިއުމުގައި ވަށައިގެންވާ ކަންތައްތަކުގެ ހަޤީޤަތް ހޯދުމަށްޓަކައި އަދި ކޮމަންވެލްތުގެ ސިފަތަކަށާއި އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓާވަރު ބެއްލެވުމަށް ފެބްރުއަރީ 17 ން 19 އަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ތިން މެމްބަރުންގެ މިނިސްޓަރުންގެ މިޝަނުން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް މިހާރުވަނީ ސީމެގް އަށް ލިބިފައެވެ. މި މިޝަންގައި ހިމެނެނީ، ޓީމުގެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ ހާރިޖީ ވަޒީރު ރަންބަޗަންގެ އިތުރުން ހާރިޖީ ވަޒީރު މޮނީ އާއި ރިޗާޑްސަންއެވެ. މި ޒިރާރަތުގައި ކަމާބެހޭ ގިނަފަރާތްތަކަކާއި އެބޭފުޅުން ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ.
-  ކޮމަންވެލްތުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި ހުރިހާ ފަރާތެއް ބައިވެރި ކުރުމާއި އަދި ގެންގުޅޭ ހަމަހަމަ ކަމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުން މަތިން، ރާއްޖޭގެ އައު ސަރުކާރުގެ އެޑްވައިޒަރ ޑރ. ހަސަން ސައީދުގެ ވާހަކަ މި ގްރޫޕުން އަހާފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ޑރ. ފަރަހަނާޒް ފައިސަލްވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ތަމްސީލު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.
މިނިސްޓަރުންގެ މިޝަންގައި (ރާއްޖޭ ވަޑައިގެންނެވި) ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ސީމެގްން ޝުކުރުވެރިވެއެވެ. އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގައި ވަށައިގެންވާ ކަންތައްތައް ސީމެގްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުން ފިލާފައިވެއެވެ.

-  މިޝަނުން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓަށް ބަލައި އަދި ލިބިފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ލިބިފައިވާ ވަގުތުކޮޅުގެ ކުޑަކަމުން، 7 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވި އިސްތިއުފާގެ ޤާނޫނީ ސައްހަކަމާމެދު ނިންމުމަކަށް އާދެވޭ ވަރެއް ނުވިއެވެ. އެހެން ކަމުން މިޤްރޫޕުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ، 6 އަދި 7 ފެބްރުއަރީގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ މިނިވަން ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ތަޙްޤީޤެއް ދެފުށްފެންނަ ގޮތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ތަޙްޤީޤެއްގައި ބައިނަލްއަޤްވަމީ ބައިވެރިވުން އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށާއި އަދި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވާ އުސޫލު ތަކެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދާން ޖެހޭނެކަމަށް ދެކެއެވެ.
-  ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ސީމެގްއަށް އެނގިގަނެފައިވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ސީމެގްން ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަނީ، ދައްކާ ވާހަކަތަކުގައި އަދި ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި މައިތިރިކަން ހިޔާރުކުރުމަށާއި، އެކަކު އަނެކުންނަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށާއި، އަދި ޤައުމުގެ މަސްލަހަތު ކުރިއަށްނެރެ ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެއްބަސްވާ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްވެސް ގޮވާލަމެވެ. މިގޮތުން، އަވަސް އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތި މަޝްވަރާތައް ފެއްޓުމަށް ރައީސް ވަހީދާއި ރައީސް ނަޝީދަށް ގޮވާލަމެވެ. އަދި މި އިންތިހާބު މިއަހަރު ތެރޭގައި ބާއްވަން ޖެހޭނެއެވެ.
-  ސީމެގްއިން ދެކޭގޮތުގައި، މަޝްވަރާތަކުގެ ސަބަބުން، ކުރިންވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް 1 މާޗް 2012 ގައި މަޖްލިސް ޖަލްސާތައް ފެއްޓުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ. އަވަސް އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނޫ އަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި، އަދި ސުލްހަވެރި، އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ، އިތުބާރު ކުރެވޭ އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހިވާނެ ފަދަ ޤާނުނޫ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި، މި މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވެންވާނެއެވެ.
-  ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދެއްވުމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަރިހުގައި ސީމެގް އިން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ހާއްސަ މަންދޫބެއް އެކަށައެޅުއްވަމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވިސްނަވާތީ ސީމެގް އިންވަނީ އެކަމަށްވެސް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ.
ރައީސް ނަޝީދަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ހިމާޔަތާއި އިނާޔަތްތައް ލިބެމުންދާނެކަމަށް އައު ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ޔަޤީންކަން ސީމެގްއިން ފާހަނގަ ކުރެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ނެރެފައިވާ ކޯޓް އަމުރާގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކަށް ސީމެގްއިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވެއެވެ. އަދި ގޮވާލަނީ، މިމައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، އިންތިހާބުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ބައިވެރިވުމަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެ ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރުމަށެވެ.
-  ސީމެގް އިން އިތުރަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގައި، ޕާލަމަންޓްގައި ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަދި މަޝްވަރާތަކުން ނުކުންނަ ކަންތައްތަކާމެދު ކުރިއަށް ދިއުމުގައި، ކޮމަންވެލްތުން ފަންނީ އެހީ ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްއަށް އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ޑިމޮކްރެޓިކު ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގައި ދޭންވާނެއެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކޮމަންވެލްތަށް ގޮވާލަނީ ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވުމަށާއި، އަދި ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އިތުބާރު ކުރެވޭ އިންތިހާބަކަށް މި އިންތިހާބު ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އަދި، ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އިންތިހާބަށް ދާއިރު، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ‘ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް’ (އަހްލާޤީ މިންގަނޑު) އެއް އެކުލަވާލުމަށެވެ.
-  ސަރުކާރު ބަދަލުވުމަށް ދިމާވި ކަންތައްތަކުގެ ޖަވާބުތައް ނޭނގި ހުރީތީވެ، އަދި ރާއްޖޭގެ ހާލަތުގެ ނާޒުކުކަމުގެ ސަބަބުން، ސީމެގްއިން ގަސްދުކުރީ ކޮމަންވެލްތުގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ބޭއްވުމަށެވެ. ސީމެގްއިން އިތުރަށް އެއްބަސްވަނީ، ސީމެގްގެ މެމްބަރު ގައުމެއްގެ މައްސަލަތައް ސީމެގްއިން ބަލަމުންދާ ހާލަތަކަށްވާތީވެ، އަދި ސީމެގްގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި އެގައުމެއް އޮންނަހާ ހިނދެއްގައި، ސީމެގްގެ މެމްބަރު ކަމުން ވަގުތީގޮތުން އެގައުމެއް ސަސްޕެންޑް ވާނެއެވެ. މިއުސޫލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ، ނިންމާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ސީމެގްގައި މިހާލަތުގައި ބައިވެރި ނުކުރާގޮތަށެވެ.
- ރާއްޖޭގައި މިކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދާމިންވަރު ބެލުމަށާއި އަދި އެޕްރީލްމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސީމެގްގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އަޅަންޖެހިދާނެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް، މާޗް މަހު ޓެލެކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މީޓިންއެއް ބާއްވާނެއެވެ.
 
Copyright © 2004 & 2011 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibumohd@gmail.com

Commonwealth Against the Coup in Maldives

Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG) has decided to take action against the Maldives. In brief CMAG decided on the following course of action.


  • CMAG has put the Maldives a formal watch list while it learns more about the coup.
  • The Group is unhappy with the warrant to arrest President Nasheed as it could be used as a tool to stop President Nasheed from participating in the presidential elections.
  • The Group called for "an independent and impartial investigation" into the coup without playing delay tactics. The Group is also would like international participation in the internal investigation proposed by Dr Waheed.
  • The Group called for early elections.  The Group urged Dr Waheed and President Nasheed "to commence an immediate dialogue, without preconditions, to agree on a date for early elections, which should take place within this calendar year."
  • The Group is calling on all parties to work together to amend the constitution to facilitate the early elections.
  • The Group agreed that the Commonwealth provide technical assistance to Maldives in capacity building in such areas as judiciary, parliament, Electoral Commission and promote adherence to democratic values and principles.  The group also recommended the Commonwealth to assist in developing a code of conduct for political parties in the lead-up to the next election.
  • CMAG will again  in March 2012 to review progress in Maldives, and to consider at its next scheduled meeting in April 2012 any further measures that may be warranted.
This is a good outcome for the Maldives. CMAG should be applauded for the work they have done uptodate.  However, this is only one step in the right direction.  

The regime led by Dr Waheed will try every trick in the book to delay the election and deny President Nasheed and his party free and fair participation in the electoral process. Some rich and powerful people may not want any formal acknowledgement of the events that we witnessed with our own yes and on the TV screens.

Two out of the three members of Dr Waheed's so called "Independent Enquiry Commission" were ministers of former President Gayyoom whose supporters are alleged to have orchestrated the coup. One of them was his Defense Minister in charge of the armed forces.  The brutality of the armed forces during Gayyoom's era is well documented.  Maldivian have not forgotten their brutality, stories of torture and lengthy detention of people. Vast majority of people will find the membership of the Commission abhorrent and their findings will not be acceptable to them. This is a brazen effort to cover up what really happened on February 7th.  

Dr Waheed has no commitment to involve international participants in his inquiry.  To paraphrase him he says "It is up to the Commission, they have the power to invite internationals,  I have done my bit."  In other words, Dr Waheed is not going to pay much attention to CMAG recommendation.

So far Dr Waheed has not made any serious effort to return the country back to a democracy.  His strategy is to delay, set up committees and blame MDP.  As one of the most experienced diplomats in the country, Dr Waheed knows the buttons to press to keep the international community at bay. "unity government", "terrorist activity", "independent inquiry" etc are some of the phrases that we hear from Dr Waheed. They are designed for diplomats who will play a very big role in deciding whether Maldives will be another Pakistan or a Fiji.

Maldivians need the help of our friends in the international community.  Like many of my friends in the Maldives, I believe that CMAG have listened to the concerns of the ordinary people in the Commonwealth.  Your continued support will be needed for a while to come.

(For the complete CMAG press release please click here.)
Copyright © 2004 & 2011 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibumohd@gmail.com

Join the Appeal to the Commonwealth to Reject the Coup in the Maldives

DEAR FRIENDS,
FOLLOWING THE OVER THROW OF THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT OF MALDIVES, WE ARE ENCOURAGING CITIZENS OF COMMONWEALTH MEMBER COUNTRIES TO SEND THE LETTER BELOW TO THE SECRETARY GENERAL OF COMMONWEALTH. PLEASE GET AS MANY FRIENDS AS POSSIBLE TO SIGN or EMAIL.


You can either post the letter to
HE Mr. Kamalesh Sharma
Commonwealth Secretariat
Marlborough House
Pall Mall,
London SW1Y 5HX, UK

OR EMAIL TO 
secretary-general@commonwealth.int

AND COPY
A.Banerji@commonwealth.int

Here's the draft, please feel free to change.

Dear  HE Mr. Kamalesh Sharma 
I write to you to express my concern with regard to the overthrow of the first democratically elected government of the Maldives. As a citizen of a Commonwealth member country, I appreciate the engagement of the Commonwealth and the early convening of the Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG) and the CMAG mission that is currently ongoing in the Maldives.
While most of the international community appear to support a full inquiry into the events surrounding Mr. Nasheed’s resignation and has called for early elections, I respectfully call upon you as the Secretary-General to implement the Millbrook Commonwealth Action Programme on the Harare Declaration and pending a free and fair election in the Maldives to exclude the current Maldivian regime from “participation at ministerial level meetings of the Commonwealth”. 
I further call upon you to recall the invitation that was accorded to the Head of Government of the Maldives to participate in a luncheon in June to celebrate Her Majesty’s Diamond Jubilee until free and fair elections are held in the Maldives and a Head of Government elected by the people of Maldives is able to attend.

Yours sincerely


[Name]
[Citizenship description]
source from  http://shaheem.blogspot.com.au/2012/02/join-appeal-to-commonwealth-to-reject.html
Copyright © 2004 & 2011 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibumohd@gmail.com

Before February 17 & 17th February, 2012 protest by MDP


 (By TeamFaza) 

MDP Protest Feb17 2012 Time-lapse


 (By TeamFaza) 

Maldives coup : Police arresting MP inthi  


Copyright © 2004 & 2011 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibumohd@gmail.com

Maldivians deserve democracy too

Introduction
In November 2008, Mohamed Nasheed became the firstdemocratically elected President in the history of the Maldives, after a popular democratic uprising against three decades of authoritarian rule by Maumoon Abdul Gayoom. The triumph was hailed as a victory of good over evil - a human rights activist who had repeatedly been jailed and tortured several times had ousted the aging dictator against all odds.

Free and fair public elections were held to appoint the President (2008), Parliament (2009) and Local councils (2011).

However, the Judiciary continued to be dominated by judges hand picked by Gayoom before the 2008 constitution came into force. Attempts at reforming the judiciary have been resisted by the judges, with the help of Gayoom loyalists and allies in parliamentary councils and the JSC.

Abusing the powers granted to them by the new democratic constitution, the Judges continue to provide protection to Gayoom, his family members and political associates, many of whom have  ongoing cases of corruption, embezzlement as well as various human rights crimes filed in court.

These loyalists still remain active in the political picture of the country, attempting to undermine the values of democracy for their personal gains. They have proven themselves willing and able to influence their allies in the judiciary for their both political and personal reasons.


2009Documents are sent to the judicial oversight body, the Judicial Services Commission (JSC) to launch an
investigation into outstanding complaints against Chief Judge Abdulla Mohamed for obstructing a police
investigation against bribery and corruption within the parliament.


November 2011
The Judicial Services Commission completes an investigation on Judge Mohamed and concludes that he had
been guilty of misconduct. Judge Mohamed's allies in the Civil Court orders a suspension of the JSC’s complaint  procedure. While JSC appeals for the ruling, they allow Judge Mohamed to continue to serve as the Chief Judge of the Criminal Court in the meantime.

16 January 2012

Maldives National Defense Force detain and arrest Abdulla Mohamed on the orders of President Nasheed.
Charges: corruption, in particular for allowing his judicial decisions to be determined by political and personal
affiliations and interests. He is also accused of the following by then Home Minister Abdulla Afeef:


- Deliberately holding up cases involving opposition figures, and barring media from corruption trials.


- Ordering the release of suspects detained for serious crimes “without a single hearing”, and maintaining
“suspicious ties” with family members of convicts sentenced for dangerous crimes.


- Actively undermining cases against drug trafficking suspects and allowing them opportunity to “fabricate false evidence after hearings had concluded”


- Hijacking the whole court by deciding that he alone could issue search warrants


- Arbitrarily suspending court officers


- Twisting and interpreted laws so they could not be enforced against certain politicians; and


- Accepting bribes to release convicts


PPM led rally: calls for police mutiny
23 January
PPM interim Vice President, Umar Naseer, speaking at an opposition rally on 23 January calls on opposition
supporters to:


 “mobilize 2000 people in a surprise operation that will lead to mutiny by the
security forces.”


Umar Naseer speaks on to outline the specifics of his plot to the crowd: “Groups of 30 people will gather in
different places in a surprise operation; they will take 50, 12-foot ladders and jump over those walls [pointing finger towards MNDF Headquarters in Republic Sqaure]; this should take 30 seconds; the Maldives National Defence Force will be forced to mobilize the whole security force; 2000 people jumping over those walls in a surprise operation will tire them and they will be forced to give up and they will side with us. We know how countries topple governments. Everything we need to topple this government is now ready.”


Abdulla Yameen MP, PPM, parliamentary group leader, told protesters during a rally on 23 January:


“I’m here to join the people in this war, in this jihad.”


Addressing nearby members of the police and military, who were guarding the rally, Yameen added:


“we are making arrangements to find employment opportunities for those of you who are dismissed for disobeying to an unlawful command.”

Opposition meets VP Waheed
30 January 2012

Sheikh Imran of religious Adhaalaath Party, Umar Naseer of Gayoom's Progressive Party of the Maldives (PPM), Ibrahim ‘Mavota’ Shareef, Vice President of the Dhivehi Rayyithunge Party (DRP) & representatives of hardline Islamist NGOs meet Vice President Waheed late in the night and hold a press conference in which they declare:


- Allegiance to Vice President Mohamed Waheed and request him to ‘take over the government’.


- That ‘President Nasheed is not the President of the Maldives anymore’.


- Call on Police and army to pledge allegiance to Waheed and ‘not to implement any order given by President Nasheed’
 
6th February 2012

2030 hrs
Artificial Beach area. Protests begin. There are opposition protestors as well as those from the ruling party at the scene. Police forces that are present leave twice, but return both times


2331 hrs
Defense forces arrive at the protest scene. Tensions escalate soon after, with both sides throwing projectiles at each other. At 2352 hours, security forces desert the protest site.


7 February 2012
0015 hrs
A breakaway Police Special Operations unit cause significant damage to the MDP Headquarters. The Special Operations unit, also known earlier as 'Star Force', is an elite group of riot police created during Gayoom's regime.  Key party personnel are badly beaten up. Fifteen minutes later, two to three truckloads of police show up at the protest site. These are officers from other units operating on their own without command from the headquarters.


0100 hrs
As the unrest at the Artificial beach subsides, the breakaway unit of Police SO Officers arrive at Republican Square and begin their own protest, demanding the resignation of the Commissioner of Police. At around 0130, officers in Police HQ are informed that the defense forces are about to start arresting dissenting Police officers at Republican Square. This incites about 200 police officers already in HQ to come out and join the protesting officers.


0246 hrs
Vice President Dr. Waheed states on VTV (TV channel owned by opposition leader Gasim Ibrahim) pledging support for the mutinying police, and that no one should obey "unconstitutional" orders, and implores the armed forces to refrain from using force. He also states that he would do everything in his power to resolve the situation. President Nasheed was not consulted.0502 hrs
Various police forces stationed across Male’ begin to gather around the Republic Square. A stand off ensues between the defense force and the mutinying police officers. It lasts for several hours. Civilian protestors and media converge at Republican Square. The Defense forces attempt to disperse them.0630 hrs
President Nasheed arrives at the Square to request mutinying police officers to end their protest and assures them of immunity. Protesting police refuse to disperse, and President Nasheed returns to the Defense Headquarters. Protesting police then violently clash with gathered MDP protestors.


0900 hrs
Protesting police violently clash with gathered MDP protestors. Pepper spray is fired heavily. Several leading MDP activisits and MPs are stripped and beaten, causing several to sustain injuries. 


VIDEO: Head of State begs MNDF to save his country
"I beg you to please go out and help protect this country. Save this country, I beg you on behalf of the people of this nation." http://www.youtube.com/watch?v=FAwiIlrUbZY0933 hrs
Abdulla Riyaz, an ex- Assistant Commissioner of Police during Gayoom’s era (dismissed from his post by
President Nasheed almost two years ago) is seen in front of the Defense Headquarters. At 0935 hrs, Mohamed Nazim, an ex-military officer, and FA Fayaz, also an Ex-Assistant Commissioner of Police, are also seen addressing the sentries at the gates of MNDF headquarters. 
 VIDEO: MNBC ransack by police and military
http://www.youtube.com/watch?v=KUyYlO-lE7U
1100 hrs
The Vice President's younger brother, Mr Ali Waheed, arrives at the state TV MNBC One, amidst reports that it would soon be under siege, and demands that the station be handed over to him. He claims that Vice President Waheed was in charge of the country. Video cameras catch gunshots being fired during the raid. 


Control room of MNBC after being seized by military and police officers.


1000 - 1100 hrs
Mohamed Nazim, in civilian clothes, addresses the gathered crowd of police and MNDF dissenters. They address him as Sir (usually reserved for command positions). He announces to the mutinying police and military officers that their demand for the "unconditional resignation" of President Nasheed has been conveyed, and said "by the will of god we have won (ourselves) a victory"
1200 - 1300 hrs
President Nasheed arrives under heavy military escort to the President’s Office, accompanied by Nazim, Riyaz and Fayaz, who then escort the President to the Ghazee Conference Room at the President’s office where contents of his own resignation letter are dictated to him.
The President hands over his handwritten resignation letter to his Cabinet Secretary Ms Hisaan Hussain. The letter is seized from the dispatch staff of the President’s Office by the three coup leaders present.


President Mohamed Nasheed resigns citing his reasons for resignation as 'not wanting to rule by force'.


1300 - 1400 hrs
The letter is delivered by hand by the coup leaders to the Majlis Headquarters. The passage of the letter is thus not at the discretion of President Nasheed.


Given the gravity of the situation, while events were unfolding live on four TV channels, neither the Speaker of the Majlis nor the Chief Justice made any attempts to contact President Nasheed to ascertain whether he was resigning under duress.


1545 hrs
Dr Waheed goes to the People’s Majlis where the oath of Office is administered. Legal experts dispute the validity of his oath as he had forgotten to mention his own name during the oath. 


8 February 2012

1400 hrs
President Nasheed makes an appearance at an MDP National Council meeting at Dharubaaruge. He announces to the crowds that he resigned under duress.1600 hrs
More than 10,000 supporters of President Nasheed march in Malé in an unprecedented demonstration. They were baton charged a few minutes after arriving near the Republican Square by the Police without due warning. Several demonstrators including President Nasheed as well as MPs and other leading members of the party were singled out for severe beatings. Several protestors sustained injuries, including to their heads, after being beaten with batons and sticks, as well as from being sprayed into eyes and mouths with pepper-spray at close range.

VIDEO: Brutal crackdown on MDP peaceful demonstration
http://www.youtube.com/watch?v=qhu7MlDDvcMReeko Moosa Manik: MP for Hulhuhenveiru
Mariya Didi - MP for Male’ Machangolhi Uthuru

Mohamed Samah Rasheed: Council Member from Maafannu-NorthPresident Nasheed after being attacked by security forces following the peaceful 
demonstration.

VIDEO: Brutal crackdown on MDP peaceful demonstration
Ibrahim Rasheed MP for Male’ Maafannu Dhekunu
http://www.youtube.com/watch?v=qOuULe4nkSUVIDEO: Mohamed Nazim gives two contradicting accounts of President Nasheed's 

resignation
http://www.youtube.com/watch?v=9ZjVNWmkFP0
Since the coup
Less than 24 hours after the forced resignation of President Nasheed, coup leaders Mohamed Nazim and Abdulla Riyaz are appointed by Dr Waheed as Minister of Defence and Commissioner of Police respectively: measures to consolidate his unlawful position as President. 


The appointment of Abdulla Riyaz is especially controversial as the Police Act of 2008 specifically states that the Commissioner of Police should be chosen from those among the Higher Ranked officers, whereas Riyaz has been out of the force and been a civilian for the past two years. 


Judge Abdulla Mohamed was also brought back from isolation after the mutiny and reinstated as Chief Judge of the Criminal Court, contrary to Dr. Waheed's earlier stand as Vice President less than a fortnight ago that the Judge Abdulla Mohamed should be suspended from the Criminal Court bench until all charges against him have been cleared by the Judicial Services Commission (JSC).
Claims by opposition after coup
MP Ahmed Mahloof (PPM) on Daily Mirror: 


"We were backed by a section of the police in our drive to oust the government. Now, we ask our supporters not to harass anyone. We was them to be calm at this juncture. We want peace now. 
Claims by opposition after coup
Umar Naseer, interim deputy leader of opposition Progressive Party, said at a rally held on the night of February 6th, he threatened President Nasheed that he may face death if does not surrender. During a PPM rally on the 12th of February, Umar further revealed that. 


when the‘operation’ was underway during the night of coup, he was in the ‘commanding center’ and he was conversing with aides of President Nasheed.


“When the operation was happening [that night], I was in the commanding center. 
I was talking to people who were with Nasheed. I continued to ask them to surrender, if not his life might be in line. I was continuously saying that. As I was saying this at first he responded with a lot of pride and ignorance that he does not have to surrender, such a situation does not exist” Umar said.


On the night of the 6th February, Umar Naseer was seeing on local tv channel DhiTV for hours repeatedly 
encouraging Maldives Police Service and Maldives National Defence Force not to follow orders given by President Nasheed. In light of all these developments, it is clear Umar Naseer was deeply involved in the planning of the coup that brought down President Nasheed, the first democratically elected leader in the history of Maldives.
Democracy must prevail...
The first democratically elected government of the Maldives has been toppled in a coup d'etat by rogue elements in the security forces, at the instigation of forces loyal to the former dictatorship.


Hundreds of political prisoners have been arrested all over the country in a matter of days, after a three year period without any political prisoners. Several MDP MPs and supporters face the threat of arrest, while many are still in detention. 


Members of the general public, including political activists, continue to be terrorised by the police and defense forces on the streets.


In the meantime, Dr. Waheed has appointed a cabinet comprised almost exclusively of members belonging to former dictator Gayoom's party and its allies that failed to get a public mandate in 2008.


Fear and repression by security forces, as well as seeing old faces of Gayoom's regime back in power marks a return to darker days of authoritarian rule that Maldivians thought they had overcome during the last three years. These developments threaten to undo the huge gains made by the Maldives in strengthening its infant democracy.


In essence, the people of the Maldives have been robbed of their democratic vote. President Nasheed has called for immediate elections to restore the public mandate, a sentiment that has been echoed by a large section of the population who have publicly rallied behind him.


If the international community fails to stand behind the Maldivian people in this time of crisis and help restore the country's democracy and the public voice, it would be a betrayal of the country's democratic aspirations, and the country stands the risk of joining the league of failed democracies in the region. 
Copyright © 2004 & 2011 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibrahimmohd@gmail.com