Twitter Updates

އަޅުގަޑަށް ފެނުނުތަން


ވަޔަށް ޖައްވަށް ފަޒާޔަށް ޖެހި އުންޑަތައް މާޒީވުމަށްފަހު ދިވެހި އުޑުދަށުން 3 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި ފެންނަމުން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމާ އުޖާލާކަމާއި، ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް ދިވެހި އުއްމަތައް ވެރިވަމުން އަންނާނެ ކަމުގެ އަލިގަދަ ހެކިތަކެއް ކަމުގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ތައް ފެނުނެވެ. ހިކުމަތްތެރި ތޫނުފިލި ލީޑަރެއް ގައުމު ހިންގަވަމުންގެންދަވާ ކުޅަދާނަކަމެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ވިސްނުންތެރި ހިކުމަތްތެރި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްކަން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކޮށްފިއެވެ. މިކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 95،224 (ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ސައުވީސް) މީހުން ރައީސް ނަޝީދު އަށް އާއެކޭ ބުނުމެވެ.

   30 އަހަރުގެ ވެރިކަން ދިވެހިން ބަދަލުކުރީ ދިވެހިންގެ ގިނަބަޔަކަށް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ލިބެމުންދިޔަ އެތައްހާސް އުދަގުލަކާއި ވޭނެއް ތަޙައްމަލު ނުކުރެވިގެން ކަމާމެދަކު ޝައްކެއްވެސް ނުކުރާނެއެވެ. މައުމޫނާއި މައުމޫނުގެ އާއިލާއިން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނުވަތަ ހީވެފައި އޮންނަނީ ވެރިކަމަކީ އަބަދުވެސް އެއާއިލާގެ ތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ސިކުޑީގެ ހަމަ ބާރުލިބިފައިވާ ހަމަވިސްނޭ މީހުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ޙައްދެއް އޮވެއެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަމުގައި ވެސް ވަކި ޙައްދެއް އޮވެއެވެ. އެކަން ގަބޫލުކުރާ މީހުން ގާނޫނުއަސާސީގައި ވެރިކަމުގެ ދައުރު 5 އަހަރުގެ
ދެދައުރުކަމުގައި ކަނޑައެޅިއެވެ.

އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ މިއަދު ދިވެހި ގައުމުގައި އޮތް އެންމެ ބިޔަ އެންމެ ބައިބޯ ޕާރޓިއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގަ ތިބެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގިނަގުނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ޤައުމުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރުކުރުވާލި ކުޅަދާނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އެވެ. ދިގު 30 އަހަރައްފަހު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކާއެކު ވެރިކަމަށް އައި އެމް.ޑީ.ޕީ މިވަނީ ރައްޔިތުންގެނައި ބަދަލުގެ ފޮނި މީރުކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަރުތެރޭގައި ލައްވާދީފައެވެ. ދިވެހި ތާރީހުގައި މިގައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ 3 އަހަރުތެރޭ މިހާ ގިނަގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދިން ލީޑަރަކު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނޫނި ފެންނާކަށްނެތެވެ. އެކަން ނިމިގެއްދިޔަ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ގެ 95،224 މީހުން އާއެކޭ ބުނި ސަބަބުން ދިވެހިން ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވާ ގޮތް މިދަނީ ފެންނާށެވެ.
    ރައީސް ނަޝީދު ގެ 3 އަހަރަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ޤަބޫލުކުރާ އެންމެ ބޮޑު ހަޤީޤަތަކީ ބިންހިއްކުމާ ބަނދަރު ހެދުމުގައި އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ވަރެއް ނެތްކަމެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓާ، ދިއްދޫއާއި، ހިންނަވަރާއި، ވެލިދޫ އާއި ތުޅައިދޫގެ ބިން ހިއްކާފައިވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ގުޅިފަޅާއި ތިމަރަފުށީގެ ބިން ހިއްކާފައިވުމުން ރައްޔިތުންތިބީ ސަރުކާރާމެދު އުންމީދުއާވެ ހިނިތުންވެފައެވެ. 2008 ނޮވެމްބަރ މަހުންފެށިގެން ބަގާވަތް ކުރުމާއި ހަމައަށް މި ސަރުކާރުން 44 ރަށައްވުރެ ގިނަ ރައްތަކުގެ ބަނދަރު ހަދާ އެރައްތަކުގެ އަހުލުވެރިން ޒަމާނުއްސުރެ ލަފައި ފޭބުމަށް އުފަލަން ޖެހުނު ތަކުލީފުތަކަށްވަނީ ނިމުން ގެނުވާފައެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މި ފަސޭހަތަކާއެކު ގެނެވުނު ބަދަލާމެދު ފަޚުރުވެރިވެފައެވެ.

    ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 3 އަހަރު ބަގާވަތް ކުރުމާއި ހަމައަށް 16 ރަށައްވުރެ ގިނަ ރައްތަކުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް މުޅީން ނިމިފައިވާއި ވާއިރު އެތައް ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ. ދިގު 30 އަހަރުން މި ގައުމުގަ އެންމެ 8 ނަރުދަމާ ގާއިމް ކޮށްދީފައިވުމާއި މި ސަރުކާރުގެ މިކުޑަ ދުވަސްކޮޅުތެރޭ ގާއިމްކޮށްދިން ނަރުދަމާއާ ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ނުބައްދަލެވެ. މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ބޮޑު މަންޒަރު ސާފުވެފަ އުޖާލާއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްތަކަށް މި ހިދުމަތްތަށް ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ކުރިޔަށް މިއޮތް 5 އަހަރު ނިމޭއިރު މި ހިދުމަތްތަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބޭނެކަމާމެދު އަޅުގަނޑުމެން އަދަކު ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ ހަމަ އެކަނި އެމްޑީޕީ ގެ ސަރުކާރެއް ގާ ކަން ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ގަބޫލް ކުރައްޖެހެ އެވެ.

    އަތްފޯރާފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވައިދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވަމުންގެންދެވި މަސައްކަތްތަކުން އެކަނިވެސް ރަށު ތަރައްގީ ރަށަށް ލިބި އެތައް ބަޔަކަށް ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ފިލައިގެންދާނެކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނ. މަނަދޫއާ ޅ. ނައިފަރުގައި  ރޯހައުސް  އޭރު ވަނީ އަޅަންފަށާފައެވެ.  އަދި ހުވަދުއަތޮޅު ކޮލަމާފުށްޓާ ތިނަދޫ އާއި މުޅި ރާއްޖެތެރޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފްލެޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ.    އަދި މާލޭގެ  ގާކޮށި ސަރަހައްދުގައާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ފްލެޓް އޮއްތަކުން ގަސްފަޅާ އަރާ އަރަފޯދޭތަން އެހުރީ ފެންނާންށެވެ. އަދި ޓީޗަރުންނަށް އަޅާދޭ ފްލެޓްގެ މަސައްކަތްވެސް އެހެރީ ފެންނާށެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ބާރު ދުވެލީގައި ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ.  ކޮރަލްވިލް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ބައެއް ފްލެޓްތަކަށް މީހުންވަދެ ނިމުނު އިރު ގިނަ ފްލެޓް ތަކެއް ހުރީ ނިމުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. ގެދޮރު ކުއްޔަށް ރައްޔަތުން ކުރަމުން ދާ ބޮޑު ހޭދަ ކުޑަވެގެން ދާން ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ. ފްލެޓް ދޮންބެ މުޅި ރާއްޖެއަށް ޖެހިފައިވާ ގެދޮރުގެ ދަތިކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްކޮށްދެނީއެވެ. އުފާވެރިކަމުގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ. އަމިއްލަ އެދުމެއްނެތި ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރައްވަމުން ތިޔަ ގެންދަވާ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަންނަމެވެ.
 
   މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ރަށުބަންދުން ފިލުވާލަދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ޕްރޮވިންސްތަކުގައި މިސަރުކާރުން ފެއްޓެވި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމު މިއަދު އެތައްހާސް ރައްޔިތުންނެއް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމީ މިނިޒާމް ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފިކަމުގެ ވަރުގަދަ ހެއްކެކެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް މަދު އަހަރުތަކަކީ މިނިޒާމުގެ ހިދުމަތް މުޅިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމައަށް ލިބި އަތްފޯރާ ފަށުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް މުޅިރާއްޖެއަށް ލިބިގެންދާނެ ދުވަސްތަކެކެވެ. ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން 1500 ރުފިޔާ ހޭދަކޮށް އަތްމަތި ހުސްކޮށްލާފައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔަ ހިތި ދުވަސްތަކަށް ރައީސް ނަޝީދު މިވަނީ ނިމުން ގެނުވާފައެވެ. މިއަދު 20 ރުފިޔާއަށް، ކުރިން ކުރި ދަތުރުތަކުގެ ހަރަދު މިވަނީ ކުޑަކުރެވިފައެވެ. އެއީ މިސަރުކާރުގެ އޯގާތެރިކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ހިދުމަތެކެވެ. މިއަދު ފަސޭހަކަމާއެކު އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ހަރަދުކުޑަކޮށް ދަތުރުކުރެވޭއިރު ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި ހިދުމަތް ދާއިމީވެ ފުރިހަމަވެގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާއުންމީދެވެ. އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށްވާނެ ކަމާމެދު ދެބަސްވެވޭނެ ޖާގައެއް މިއަދަކުނެތެވެ.

  ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާމް ޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް މި ސަރުކާރުންފެށި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 5 ރައްޔިތަކުން 1 ރައްޔިތަކު ހެލްތް އިންސުއަރެންސް ކުރެވިފައެވެ. ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ބޭސް ސިޓީއަށް ސަލާމް ޖެހުމުގެ ސަގާފަތް ނިމުމަކަށް ގެނުއުންކަމަކަށްވާއިރު މި މަގުސަދު ކުރިޔަށްއޮތް އަހަރުތެރޭ އެކީ އެކަށްޗަށް ހާޞިލްވެ ފުރިހަމަވެގެންދާނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 1 ޖެނުއަރީ 2011 ގައި ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔަތުން މަދަނައިގާ ޖެއްސުމެވެ. އެކަން ފުރިހަމަޔަށް ކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން 65 އަހަރުންމަތީގެ މީހުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު 2000 ރުފިޔާއާއި ހިލޭ ބޭސްފަރުވާކުރެވޭނޭ ގޮތާއި، ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެއްވެސް ހަރަދަކާނުލާ ބޭސް ފަރުވާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ހަމަ ޖައްސައިދީފައެވެ. އަދި އެކަނިވެރި މައިންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ސަރުކާރުން ވެދެމުންގެންދާއިރު، ކަރަންޓްބިލް ދެއްކޭނެ ގޮތެއްނެތް ފަރާތްތަކަށްވެސް ސަރުކާރުންގެންދަނީ މާލީ އިނާޔަތްތަށް ދެއްވަމުންނެވެ. މިނޫނަސް އެތައް އެތައް ލާބަހުރި ކަންތައްތަކެއް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކަ ދިޔައީ ކޮއްދެއްވަމުންވެ. މިއިން ދުވަހަކުވެސް ރާއްޖެ ދެކެފައިނުވާ ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް އޭރު ހުރީ ފެށިފައެވެ.
 
   އިދިކޮޅު ފަރާތްތަށް އާޝޯހުވެ ތަލިން ކުޅުހިކޭ ވަރުގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އެންމެ 8 މަސް ދުވަހުން އައްޑޫ ސިޓިގައި ޤާއިމްކޮށްދިނެވެ. މިއީ މުޅި ސައުތު އޭޝިއާ ގަވެސް ނެތް ފެންވަރުގެ ރީތި ހިތްގައިމު ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެކެވެ. ވެރިރަށް މާލޭ ގައި ނޫނީ ނުކުރެވޭނޭކަމަށް ހީކޮށްގެން ތިބި ކިތަންމެ ކިތަންމެކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ ރައްފުށުގެ ރައްތަކުގައި އެދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އައްޑޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅާ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކޮށްދިފައިވާ އިރު، ކުޅުދުއްފުއްޓާ ފުވައްމުލަކުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ފައްޓަވައި ދެއްވާފައެވެ.
   ހުވަފެނުން ނޫނީ ނުފެންނާނެކަމަށް ފުވައްމުލަކު ރައްޔަތުން ހީކުރަމުން އައި އެއާޕޯޓް ނިންމާލީ ފެންތައްޓެއް ބޯލާހާ ފަސޭހަކަމާއެކުގައެވެ. ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް ހުޅުވުނު އިރު ތިމަފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ވަނީ ބިންހިއްކިފައެވެ. އަދި  ދަރަވަންދޫގައި ވަނީ އެއާޕޯޓް އަޅާ ނިންމާ ފައެވެ. މި ދެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތްވެސް ނިމި ރައްޔަތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބެމުންދާ ކަމީ މިއަދު ދިވެހިން ޝައްކުކުރާ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.  ދިގު 30 އަހަރުން މިގައުމުގައި އެޅުނީ އެންމެ 3 އެއާޕޯޓެވެ.

   ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އަތްފޯރާ ފަށަށް ގެނައުމަށްޓަކައި  ޕީޕީއެމް އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންތަކެއް މަޖިލިސް ހުއްޓުވަމުން ގެންދަނިކޮށް ސިފައިންލައްވާ އެމީހުން ބޭރުކޮށް ސަރުކާރުންވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަ ދިނުމަށްޓަކައި ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށައެޅިއެވެ. މަޖިލިސް ނުހުއްޓުވާ ކުރިއަށް ގެއްދިޔަނަމަ އަދި ބަޣާވަތް ކޮށް ސަރުކާރު ވައްޓައިނުލިނަމަ ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އަތްފޯރާ ފަށަށް ތިރިވެގެން ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރުވެސް އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރަށް ބާލާ މުދަލުގެ ޑިއުޓީއިން 30 ޕަސަންޓް ރައީސް ނަޝީދު ގެ ސަރުކާރުން މާފު ކޮށްދީފައިވާތީ އެސަރަހައްދުތަކުގައި ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ މުދަލުގެ އަގު ހެޔޮކަން ގިނަބަޔަކު ފާހަގަކުރެއެވެ.

   މި ހުރިހާކަމެއް ސަރުކާރުން ކޮއްދެއްވަމުންގެންދަވަނި ކޮށް، ބަޣާވަތެއް ކޮށް ސަރުކާރު ވައްޓާލީ ރައީސް ނަޝީދު ގެ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދިޔަ، ހަލުވި ސްޕީޑް ގެ ލާބަޔާ މައްފާ އަށް ކެއްނުކުރެވިގެއް އަދި ދުވަހަކުވެސް މައުމޫން އަދި އެ ބޭފުޅާ ގެ ޢާއިލާ އަށް ވެރި ކަން ނުލިބޭނެ ކަމުގެ ދިވެހި ޖައްވުން ފެންނަމުން ދާތީ އެވެ. ހަނދާންކުރަންވީކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ ކަނުންނަކަށް ނުފެންނާނޭކަމެވެ. ބީރުންނަކަށް އަޑު ނީވޭނޭކަމެވެ. އަދު ގައުމުން ފެނަނަމުން ދިޔައީ ހަގީގަތެވެ. ސަރުކާރުން ހިންގެވި ތަރައްޤީޤެ މަޝްރޫޢުތަށް އިތުރުވެ ރައްޔިތުންގެ ތާޢީދު ސަރުކާރަށް އިތުރުވާވަރަކަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ގެންދިޔައީ ސަރުކާރަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއްކޮށްނުދޭކަމަށްބުނެ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ގައުމުގައި ތިބީ ހުސް ކަނުންކަމަށް މި ބައިމީހުން ހީކުރިޔަސް އެހެނެއް އެކަންވާކަށްނެތެވެ. ގައުމުގެ 4 ބިތުން ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށްދާތަން ދިވެހިރައްޔަތުންނަށް ފެނިއްޖެއެވެ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނޭ އެންމެ ބޮޑު ހަގީގަތަކީ ތަރައްޤީގެ ސްޕީޑްގައި މައުމޫނުގެ ސަރުކާރު ދުވަންޖެހޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ފަހަތުންކަމެވެ. ފެންނަމުން ދިޔައީ މި ބޮޑު މަންޒަރެވެ.

Copyright © 2004 & 2012 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibrahimmohd@gmail.com

އޭ އިސްލާމް ދީނާއި ޤައުމު ދެކެ ހަޤީގީ ލޯބިވާ ދަރީންނޭވެ
    އޭ އިސްލާމް ދީނާއި ޤައުމު ދެކެ ހަޤީގީ ލޯބިވާ ދަރީންނޭވެ. މިއަދު މި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހާލަތާއި މެދު ޤާފިލްވެ ސިޔާސީ އޮއެވަރާއި ކުލަތަކުގެ ދަޅައިގައި ޖެހި އަމިއްލަ ސިކުނޑީގެ ތަރާދުން ކަންތައްތައް ވަޒަން ނުކޮށް ތިބެން ހެޔޮވެދާނެތޯއެވެ.
 
    ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ބަލާށެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި މިތިބަ ބަޔަކީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ރުހުމާއި ތާއިދުގެ ވޯޓުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހައްޤުތަކާއި، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ދަރިންނާއި އެ ދަރިންގެ ދަރިންނަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް ވިސްނުންތެރި ކަމާއި އެކު ނިންމެވި ނިންމެވުމުގެ މައްޗަށް އަތް ގަދަކޮށް، ގަދަ ބާރުން ބަގާވަތްކޮށް، ވެރިކަން ފޭރިގަނެ ރައްޔިތު ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުމާއި ނަފްރަތުގައި ވެރިކަމުގައި ދެމިތިބުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަމުން ގެންދާ، އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ ދަހިވެތި، އަނިޔާވެރި ގައްދާރިންތަކެއްކަން ހެޔޮ ވިސްނުމުން ވިސްނާލުމުން އެނގިގެންދާނެއެވެ.

Avoid High Salt Diet~


Salt (sodium) is one of the minerals that the body needs on a daily basis. Together with potassium, it helps to regulate the body's water levels.

Too much salt consumption is linked to high blood pressure, declined heart health, increased risk of stomach cancer, osteoporosis and worsening of asthma symptoms.

DAILY LIMIT: On an average we eat nine grams of salt per day while a healthy adult's daily limit is about 2.3g of sodium. People with heart problems or kidney disease are to keep their sodium intake under 1,000 mg a day, or as per doctor's advice.

How to Reduce Salt in the Diet

Skip table salt
Choose fresh, plain frozen, or canned "with no salt added" 


Skip table salt
Choose fresh, plain frozen, or canned "with no salt added" vegetables.
Skip ready made/packed food.
Rinse canned foods before use to wash off extra salt.
Limit salty foods such as crisps, salted nuts, bacon, cheese, pickles, soy sauce and pizzas.


Copyright © 2004 & 2012 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibrahimmohd@gmail.com

HOW TO CLEAN THE LUNGS IN 3 DAYS~

Drinking 300 milliliters of juice of grapefruit in the snack. If you don't like the taste of the juice, mix it with a bottle of mineral water or replace it with pineapple juice. These juices contain natural antioxidants that promote a healthy respiratory system.

Drinking 300 milliliters of pure carrot juice between breakfast and lunch. Carrot juice will help alkalize your blood during the 3 days of cleaning.

You have to drink 400 milliliters of a potassium-rich juice with lunch. Potassium is a powerful agent that acts as a tonic for cleaning when ingested in liquid form. It squeezed carrot, celery, spinach, parsley. A true disgust that changes your life.

400 Milliliters of cranberry juice drink before bedtime. It helps to fight bacteria in the lungs that can cause infections. Blueberries are powerful antioxidants.

Care of the body and exercise
A hot bath for 20 minutes every day. It is important to allow the body to lose toxins through perspiration as much as possible.

Once the day walks brisk. Walking promotes healthy breathing. As you walk, you focus on breathing slowly and fully. It keeps the pace.

Place 5 to 10 drops of eucalyptus in hot water. Then you put a dry towel on the back of the head and inhale the steam until the water is no longer hot. The properties of oil and steam can help loosen the mucus.


Note~Make sure ths remedy wont have negative effect at ur current medical condition what u might have...!

If u are taking cholesterol or other medication dont take grape juice..!

Copyright © 2004 & 2012 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibrahimmohd@gmail.com

Miracle Drink

Miracle Drink: Carrot, Beetroot and Apple

I have enjoyed this juice on and off for over 1 year now and its one of my favorite brain boosting juices. It also boasts exceptional health benefits and tastes delicious. Below is a recent article and recipe that has been circulating on the web lately about the benefits of juicing certain veggies and fruits.

=======================

This MIRACLE DRINK has been circulating for a long time. It is worth your while to take note. There is a celebrity Mr. Seto who swears by it. He wants to make it public to draw the attention of people who have cancers. This is a drink that can protect bad cells forming in your body or it will restrain its growth! Mr. Seto had lung cancer. He was recommended to take this drink by a famous Herbalist from China. He has taken this drink diligently and has seen his health is restored. Thanks to this drink! It does not hurt for you to try.

It is like a Miracle Drink! It is simple. You need one Beetroot, one carrot and one apple that combine together to make the JUICE ! Make sure they are organic

Wash the above, cut with the skin on into pieces and put them into the juicer and immediately you drink the juice. You can add some lime or lemon for more refreshing taste.
This Miracle Drink will be effective for the following ailments:

1. Is great for those wanting to assist their bodies against cancer and other diseases.

2. Used by many for liver, kidney, pancreas disease and ulcers.

3. Strengthens the lungs, heart and may help regulate high blood pressure.

4. May strengthen the immune system.

5. Good for the eyesight, eliminate red and tired eyes or dry eyes.

6. Helps to eliminate pain from physical training and muscle aches.

7. Along with other juicing, helps detoxify the body, assists bowel movement, and constipation. Therefore it will make skin healthy and LOOK more radiant. It is a God sent for acne problems.

8. May improves bad breath due to indigestion, throat infection.

9. Lessens menstrual pain.

10. Assists Hay Fever Sufferers from Hay Fever attack.

This is highly nutritious and it easily absorbs! Very effective if you need to loose weight. You will notice your immune system will be improved after 2 week routine. Please make sure to drink immediately from the juicer for best effect and use it in combination with other fruit, greens and vegetable juicing.

When to drink it:

Drink it first thing in the morning with the empty stomach! After one hour you can eat breakfast.

Enjoy!

LCO

The Source for this story is: http://suratiundhiyu.files.wordpress.com/2011/02/miracle-drink.pdf

PROJECT-1 How I Learned to Stop Worrying About the Food and Love the (Population) Bomb.

As designers we give ideas a form and we transform them into things. We can’t certainly solve the world’s challenges, but what we can do is to create a concrete storytelling about them. A narrative.
 It is an in-home aquaponics unit designed for the next generation kitchen or living room. It grows one meal a day: a portion of fish and a side salad. Aquaponics farming is a technique that combines the cultivation of fish with the growing of vegetables. The fish provides rich fertilizer for the plants and in return, the plants clean the water from the tank. The fish and the plants co-exist in a symbiotic relationship.
An appliance for the kitchen of the future that grows food right next to where you cook it. Malthus consists of a fish tank that holds 400 litres which can support more then 2kg of fish like tilapia, salmon, grey fish or carp. The water is pumped through three cultivated grow beds which filter the water for the fish.
 


I am designed to optimize space and costs with indoor food production. The weight of the fish tank is comparable to the one of a full bathtub, its width is about the size of two small refrigerators. Its parts are made of elements available in most Hardware stores.

Copyright © 2004 & 2012 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibrahimmohd@gmail.com

Maldives FREE DIVE Underwater Photography!

I love free diving. Absolutely love it. No BCD, no regulator, little or no weight. Compared to scuba diving, the feeling of being underwater virtually naked is one of complete freedom. HAHA JUST JOKING!. Unhindered by gear, free diving is a sport that everyone who enjoys being in the water should aspire to be better at. That being said, free diving takes more effort than scuba diving if you are looking to view as much of the ecosystem’s details as possible. Carrying a camera rig while free diving can be especially taxing, but it can also produce spectacular results.
                                       


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2004 & 2012 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibrahimmohd@gmail.com

Ask the RD: Health Benefits of Decaffeinated Tea

Tea is the most popular drink in the world and provide several health benefits.  The benefits of tea vary based on the amount of polyphenols it contains. During the process of decaffeinating the tea, most of the polyphenols remain intact, giving decaffeinated tea most of the benefits that caffeinated tea has.

Green and black teas contain the most benefits and 2 to 3 cups of tea are recommended per day for adults. Drinking decaffeinated tea is a smart choice for those who need to avoid or limit caffeine.

 Polyphenols
Polyphenols are plant compounds with antioxidant properties thought to be more effective than vitamin C. The polyphenols in tea are known as catechins. There are two processes used to decaffeinate tea. One that uses ethyl acetate only retains 30 percent of the polyphenols. The other, more natural way uses only water and carbon dioxide and retains 95 perfect of the polyphenols. Decaf tea is a smart alternative to caffeinated tea.

Antioxidants
Antioxidants fight free radicals that can change cells, damage DNA and cause cell death. Free radicals can lead to cancer and heart disease and speed the aging process. Antioxidants in decaffeinated tea, especially green tea, can help neutralize free radicals and may reduce or prevent the damage they cause. Green and black teas provide the most antioxidants.

Reduced Cancer Risk
Clinical studies have shown that both black and green tea protect against cancer, according to the University of Maryland Medical Center. Polyphenols in tea may kill cancerous cells and prevent them from growing. Tea helps to prevent against certain cancers such as bladder, gastric, ovarian and pancreatic cancers, according to the Mayo Clinic.  Researchers found that women under the age of 50 who drank 3 or more cups of tea per day were 37 percent less likely to develop breast cancer than those who did not consume tea.

Lowers Cholesterol
Tea can lower total cholesterol and raise HDL, the good cholesterol. Polyphenols may block cholesterol from being absorbed in the intestine and help rid the body of it. In a study of male smokers, drinking green tea reduced blood levels of the harmful kind of cholesterol, LDL. Drinking tea can also assist in preventing atherosclerosis, a condition in which the artery walls thicken due to accumulation of fatty materials, through reduction of cholesterol and triglyceride levels. According to the University of Maryland Medical Center, the rate of heart attack decreases 11 percent by drinking 3 cups of tea per day. However, the U.S. Food and Drug Administration does not allow tea makers to claim that tea reduces these risks.

Information from
Nutritionist review

Copyright © 2004 & 2012 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibrahimmohd@gmail.com

Why You Should Be Drinking Peppermint Herb Tea before Bed


 Peppermint herb tea is a naturally caffeine-free tea which is a tisane infusion of peppermint, meaning that it is actually made from anything but the leaves of the tea bush. Peppermint is a mix between spearmint and watermint and has quite a high menthol content; it also goes well if you mix it with other herbal teas or even non-herbal teas. It has a very strong aroma, as well as flavor of mint because of its high menthol content. Peppermint herb tea is also versatile, which is one of the reasons it is quite popular, since it can be drunk either hot or cold. Though peppermint herb tea can be enjoyed at any time during the day, you will get extra benefits if you drink it before bedtime.

Relaxation

You have a greater chance of falling asleep if you are actually relaxed when your head hits the pillow, so drinking peppermint herb tea before bed is a great way to prepare yourself for a restive night of good, sound sleep. If you are suffering from sleep deprivation, you may want to try peppermint her tea for that reason alone; it has been shown to battle sleep deprivation quite effectively, which ties in to its overall benefit of helping to relax you for sleep. Stress, too, can be an inhibitor of sleep since tension, and tightness in your muscles make it harder to fall asleep. Drinking herb tea just before bed can be an easy and proven way to release the tension in your muscles, thereby allowing for a quicker path to restful sleep.

Soothing of Your Stomach

Drinking peppermint herb tea before bed can also lead to benefits for your stomach. If you have ever experienced any of the following--stomach aches, stomach pains, stomach cramps or diarrhea--you should have tried to soothe your stomach with peppermint herb tea. Anything that upsets your stomach is a hindrance to getting a good night's sleep, yet just a cup of this tea should settle your stomach just fine so you can get on with the business of sleep.
Often called the "stomach healer," peppermint herb tea also helps in the promotion of good digestion while also cutting down on heartburn. If you are trying to fall asleep and you ate dinner only a couple of hours before, you may experience heartburn, which will distract you from falling asleep. Again, just a cup of peppermint herb tea can help a great deal.

Immune System Benefits

Those times in the year when you are sick and falling asleep is hardly an option, you may wish you had drunk peppermint tea before bed more often. The reason is that peppermint herb tea acts as a great preventative force against catching the common cold or, worse, the flu. This kind of tea comes with good amounts of potassium, calcium and vitamin B, all useful agents in the fight against colds and flus.
Information taken by FITDAYCopyright © 2004 & 2012 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibrahimmohd@gmail.com

How to Drink Green Tea Without the Side Effects

Though green tea has a lot of health benefits, it can also cause side effects like jitteriness and upset stomach. Follow these simple steps to have the best possible experience with your green tea.
 
Drink green tea tea when it's freshly made but slightly cooled. Scalding tea can damage your digestive system. Moreover, recent studies suggest that too much hot tea can promote throat cancer.[1] Conversely, compounds in tea like catechins, theanine, and vitamins C and B diminish over time through oxidation, so the health benefits are strongest with fresh tea. Old tea can also harbor bacteria, especially since its antibacterial properties diminish with time.[2]

Brew the same tea leaves in moderation. With each successive infusion, cancerous substances in the leaves themselves (often pesticides) are drawn out.[3]
Avoid tea that's excessively concentrated. Too-strong tea contains huge amounts of caffeine and polyphenols. The excess of caffeine can cause tremors and heart palpitations, and too many polyphenols can cause indigestion.[4] 

Make sure that tea doesn't conflict with any medications or supplements that you're taking. The compounds in tea can interact with certain substances.[5] Ask your doctor or pharmacist for confirmation.
Don't drink too many cups! The United Kingdom Tea Council recommends drinking not more than 6 cups of tea a day. For the best health benefits, 3 to 4 cups is recommended.
 

Drink tea an hour before or after meals. Certain compounds in tea inhibit the absorption of calcium[6] and non-heme iron[7]. Drinking too much tea can worsen the symptoms of those prone to iron deficiency. Putting milk in your tea can cancel out the problem of calcium absorption, the oxalate in the tea bonds to the calcium in the milk rather than the calcium in your food.[8]

 Information taken from WikiHow