Twitter Updates

Maldives Association of Youth Voice - News Conference 28/09/2009

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޔޫތް ގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފިއެވެ.

މި ޖަމްއިއްޔާ އުފެއްދުމުގެ މަގްސަދަކީ ރާއްޖެ ދެކެމުން މިދާ ޑިމޮކްރަސީގެ ޅަފަތުގައި ޒުވާނުންގެ ފުރިހަމަ ރޯލަކީ ގައުމެއް ގައުމަކަށް ހެދޭނީ ރަށު ބަންދުގައި ބަންދު ވެފައި ތިބޭ ރަށްވެހިނަށް ފާގަތި މުސްތަގްބަލެއް އަންނަން އޮތް ޖީލު ތަކަށް ވާސިލް ކޮށް ދެވޭނެ ހަމަ އެކަނި ވަސީލަތަކީ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތް ތައް ކަމުން ޖަމްއިއްޔާ ތަކުގެ ރޯލް ފުޅާކޮށް ރަށްރަށުގެ ރަށް ވެހީންނަށް އެމީހުންގެ ހިތުގެ އުދާސްތައް ވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކޮށްދެވޭނީ ހަމައެކަނި މި ފަދަ ޖަމާއަތް ތަކަށް ކަމުގައި ދެކޭތީ ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޔޫތު ވޮއިސްގެ ޗެއަރ ޕަރސަން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު މިއަދު 25ގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޖަމްއިއްޔާ އަކީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ ކޮށް އުފެއްދި ޖަމްއިއްޔާ އެއް ނަމަވެސް މި ޖަމްއިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ނ. އަތޮޅު 3 ރަށެއްގައި ކަމުގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މާޒީގައި އުފެދިފައިވާ ގިނަ ޖަމްއިއްޔާ ތަކަކީ ހަމަ އެކަނި ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ކޮށް އުފެދިފައިވާ ޖަމްއިއްޔާ ތަކެއް ކަމަށާ ޒުވާން ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ވެއްޓެއް ޖަމްއިއްޔާ ތަކަށް ގާއިމް ކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމުގައެވެ.

http://www.jazeera.com.mv/posts/view/24246
Copyright © 2004 & 2007 Ibrahim Mohamed! Inc. All rights reserved.e-mail:ibumohd@gmail.com

No comments: